Milano (sez. I); area orientale (sez. II).

Name
Milano (sez. I); area orientale (sez. II).